Vedecko-pedagogická charakteristika

 

Dátum a miesto narodenia: 5. 11. 1978, Nová Baňa

Vzdelanie a akademický rast:
 • 2010: obhajoba habilitačnej práce Aspekty teórie lexikálnej motivácie (Prešov: FF PU 2009. 244 s.). Vedný odbor 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra.
 • 2007: obhajoba dizertačnej práce Jazykovoštruktúrny a komunikačno-pragmatický status vlastného mena (adaptácia anglických proprií v slovenčine) (Prešov: FF PU 2006. 236 s.)
 • 2002 - 2005: doktorandské štúdium (študijný odbor 73-01-9 všeobecná jazykoveda)
 • 2002: obhajoba diplomovej práce Fungovanie anglických osobných mien v slovenčine (Prešov: FF PU 2002. 129 s.)
 • 1997 - 2002: vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte PU v Prešove, odbor anglický jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra.
 • 1993 - 1997: stredoškolské štúdium - Gymnázium v Novej Bani
 • 1985 - 1993: základná škola - 1. ZŠ Hodruša-Hámre

 • Pedagogické zameranie:
 • úvod do štúdia jazyka
 • lexikológia
 • frazeológia
 • problémy lexikálnej motivácie
 • všeobecná jazykoveda
 • komplexná jazyková analýza textu
 • hlavné smery jazykovedného myslenia v 20. storočí

 • Vedecké zameranie:
 • lexikológia a derivatológia - teória lexikálnej motivácie
 • onomastika
 • kontaktová lingvistika
 • morfológia

 • Členstvo v komisiách a redakčných radách:
 • člen redakčnej rady časopisu Slovenská reč (od r. 2010)
 • člen redakčnej rady časopisu Češtinář (od r. 2009)
 • člen Predsedníctva Slovenskej onomastickej komisie (od r. 2009)
 • člen Ortoepickej komisie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV (od r. 2009)
 • člen redakčnej rady Jazykovedného časopisu (od r. 2007)
 • člen Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV (tajomník prešovskej pobočky)
 • člen Pravopisnej komisie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV (2006 - 2009)

 • Ocenenia:
 • Cena Literárneho fondu MŠ SR za rok 2006 za publikáciu Slovník koreňových morfém slovenčiny (1. vyd. Prešov 2005)
 • Cena rektora Prešovskej univerzity za rok 2006 za publikáciu Slovník koreňových morfém slovenčiny (1. vyd. Prešov 2005)
 • Cena dekana FF PU za rok 2006 za publikáciu J. Furdík: Život so slovotvorbou a lexikológiou (Košice 2005)
 • Cena rektora Prešovskej univerzity za rok 2005 za publikáciu J. Furdík: Slovenská slovotvorba (Prešov 2004)

 • Publikačná činnosť - sumár:
 • monografie a slovníky: 6
 • učebné materiály pre základné a stredné školy: 2
 • vedecké práce (doma + v zahraničí): 38 + 14
 • odborné práce (doma + v zahraničí): 27 + 2
 • editorská a zostavovateľská činnosť: 13
 • recenzie (doma + v zahraničí): 21 + 3

 • Grantové projekty:
 • 2009 - 2011: VEGA 1/0102/09 Elektronické spracovanie anglických vlastných mien v slovenčine (zodpovedný riešiteľ: M. Ološtiak)
 • 2006 - 2008: VEGA 2/6119/6 Explanačno-deskriptívna morfológia súčasnej slovenčiny (zodpovedný riešiteľ: J. Dolník)
 • 2006 - 2008: VEGA 2/6147/26 Ortoepický slovník slovenského jazyka (zodpovedný riešiteľ: S. Ondrejovič)
 • 2004 - 2006: VEGA 1/1432/04 Morfosyntaktická analýza Slovenského národného korpusu (zodpovedná riešiteľka: M. Sokolová)
 • 2003 - 2005: VEGA 1/0468/03 Semiotické, všeobecnolingvistické, porovnávacie a štylistické aspekty výskumu segmentálnych a suprasegmentálnych podsystémov (zodpovedný riešiteľ: J. Sabol)
 • 2002 - 2004: VEGA 1/9346/02 Porovnávacia analýza vybraných diskurzov v slovenskom a anglickom jazyku (zodpovedná riešiteľka: M. Bilá)
 •