Publikačná činnosť

Bibliografia M. Ološtiaka podľa kategórií

Chronologická bibliografia M. Ološtiaka

Knižné práce

 • Ološtiak, M.: Aspekty teórie lexikálnej motivácie. Prešov: FF PU 2011. 339 s.
 • aspekty 2011

 • Ološtiak, M. -- Ivanová, M. -- Slančová, D. (Eds): Vidy jazyka a jazykovedy. Na počesť Miloslavy Sokolovej. Prešov: FF PU v Prešove 2011. 436 s.
 • vidy 2011

 • Ološtiak, M. -- Gianitsová-Ološtiaková, L.: Kde sa píšu veľké písmená? 1. vyd. Bratislava: Fragment 2011. 80 s.
 • olovci 2011

 • Dolník, J. (Ed.): Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. Bratislava: Veda 2010. 564 s. (Autorský text: Morfológia vlastných mien, s. 97 - 134.)
 • dolnik 2010

 • Furdík, J.: Teória motivácie v lexikálnej zásobe. Ed. M. Ološtiak. Košice: Vydavateľstvo LG 2008. 95 s.
 • furdik 2008

 • Gianitsová-Ološtiaková, L. -- Ološtiak, M.: Slovenský jazyk v kocke (pre základné školy a nižšie ročníky viacročných gymnázií). 1. vyd. Bratislava: Fragment 2008. 112 s.
 • olostiakovci 2008

 • Ološtiak, M. -- Gianitsová-Ološtiaková, L.: Krok za krokom k maturite. Slovenský jazyk. 1. vyd. Bratislava: Fragment 2007. 192 s.
 • olostiakovci-krok 2007

 • Sokolová, M. -- Ivanová, M. -- Ološtiak, M. et al.: Slovník koreňových morfém slovenčiny. 2., uprav. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2007. 586 s.
 • skms 2006

 • Lexikálna sémantika a derivatológia. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Juraja Furdíka, CSc. Prešov 5. decembra 2000. Ed. M. Ološtiak. Košice: Vydavateľstvo LG 2007. 190 s.
 • furdik 2007

 • Ološtiak, M. -- Gianitsová-Ološtiaková, L.: Deklinácia prevzatých substantív v slovenčine. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta PU 2007. 152 s.
 • olostiakovci-dekl 2007

 • Ološtiak, M.: Jazykovoštruktúrny a komunikačno-pragmatický status vlastného mena (adaptácia anglických proprií v slovenčine). 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2007. 226 s.
 • olostiak 2007

 • Ološtiak, M. -- Bilá, M. -- Timková, R.: Slovník anglických vlastných mien v slovenčine (pre prekladateľov, redaktorov, jazykových korektorov, študentov). 1. vyd. Bratislava: Kniha-spoločník 2006. 266 s.
 • olostiak 2006

 • Sokolová, M. -- Ivanová, M. -- Ološtiak, M. (eds.): Morfematický výskum slovenčiny. Prešov: Filozofická fakulta PU 2006. 289 s.
 • morfematika 2006

 • Sokolová, M. -- Ivanová, M. -- Ološtiak, M. et al.: Slovník koreňových morfém slovenčiny. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2005. 584 s.
 • Furdík, J.: Život so slovotvorbou a lexikológiou. Výber štúdií pri príležitosti nedožitých sedemdesiatin. Eds. M. Ološtiak - L. Gianitsová-Ološtiaková. Košice: Vydavateľstvo LG 2005. 472 s.
 • furdik 2005

 • Furdík. J.: Slovenská slovotvorba (teória, opis, cvičenia). Ed. M. Ološtiak. 1. vyd. Prešov: Náuka 2004. 200 s.
 • furdik 2004