ŽIVOTOPIS

Nar.: 28. 12. 1977, Košice
Národnosť: slovenská
Štátne občianstvo: Slovenská republika
Rodinný stav: vydatá (manžel Mgr. Martin Ološtiak, PhD., 5. 11. 1978), 1 dieťa (Jakub Ološtiak, nar. 6. 6. 2006)

Vzdelanie:

1984 - 1992: základné - základná škola, Košice
1992 - 1996: stredoškolské - Gymnázium sv. T. Akvinského, Košice
1996 - 2001: vysokoškolské (Mgr.), odbor: slovenský jazyk a literatúra,
Filozofická fakulta PU v Prešove
2001 - 2006: externé doktorandské štúdium, odbor: slovenský jazyk,
Filozofická fakulta PU v Prešove (absolvovala)
2007 - trvá:

interné doktorandské štúdium (2. r.), odbor: všeobecná jazykoveda,
Filozofická fakulta PU v Prešove
12. 5. 2009: dizertačná skúška - minimová práca (Analogistický a anomalistický princíp pri kodifikáciách - metodologické východiská) na nahliadnutie tu

 

 

 

 

 

Doterajšie zamestnanie:

2001 - 2002: učiteľka, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice
2002 - 2003: učiteľka, Základná škola, Abovská 36, Košice-Barca
2003 - 2005: odborná pracovníčka, Odd. Slovenského národného korpusu, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave
2005 - 2006: odborná asistentka, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4 - 6/2007: učiteľka, Športové gymnázium, Popradská 1, Košice 
2006 - trvá:    materská a rodičovská dovolenka

 

 

 

 

>> top

VEDECKO-PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Členstvo vo vedeckovýskumných organizáciách:

 • Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV (členka)
 • Vedeckovýskumné zameranie:

 • morfológia slovenského jazyka
 • didaktika slovenčiny
 • korpusová lingvistika

  Najvýznamnejšie ocenenia:

 • 2006 - Cena dekana FF PU za editorstvo knihy:
  Furdík, Juraj: Život so slovotvorbou a lexikológiou. Výber štúdií pri príležitosti nedožitých sedemdesiatin. Eds. M. Ološtiak - L. Gianitsová-Ološtiaková. Košice: Vydavateľstvo LG 2005. 472 s.

  Výučba predmetov na VŠ:                                                      

  2003/04: na FF UK v Bratislave: Korpusy a korpusová lingvistika
  2004/05: na FF UK v Bratislave: Korpusy a korpusová lingvistika
  na FF UCM v Trnave: Semináre z onomastiky, Jazykový interpretačný seminár (Korpus ako zdroj jazykových interpretácií), Výberový seminár z jazyka (Vybrané lingvisticko-didaktické problémy)
  2005/06: na FF UCM v Trnave: Morfológia slovenského jazyka, Ortografické praktikum, Semináre z onomastiky, Odborná komunikácia
  2007/08: na FF PU v Prešove: Gramatická analýza textu, Didaktika slovenského jazyka a slohu, Lexikológia slovenského jazyka
  2008/09: na FF PU v Prešove: Didaktika slovenského jazyka a slohu, Súčasný slovenský jazyk - praktická lexikológia I., Súčasný slovenský jazyk - praktická morfológia I.

                          

  Vyžiadané odborné semináre:

  1. Správne používanie slovenčiny v úradnej komunikácii. Odborný seminár pre pracovníkov Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Kežmarku (Kežmarok, 5. 12. 2007).
  2. Správne používanie slovenčiny v úradnej komunikácii. Odborný seminár pre pracovníkov Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Kežmarku. Kežmarok - Bratislava: Centrum vzdelávania MPSVR SR, 6. 12. 2007.
  3. Normalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra. Odborný seminár pre pracovníkov Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Martine. Martin - Bratislava: Centrum vzdelávania MPSVR SR, 22. 4. 2008.
  4. Normalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra. Odborný seminár pre pracovníkov Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Poprade. Poprad - Bratislava: Centrum vzdelávania MPSVR SR, 15. 5. 2008.
  5. Normalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra. Odborný seminár pre pracovníkov Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Poprade. Poprad - Bratislava: Centrum vzdelávania MPSVR SR, 16. 5. 2008.
  6. Normalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra. Odborný seminár pre pracovníkov Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Levoči. Levoča - Bratislava: Centrum vzdelávania MPSVR SR, 22. 5. 2008.
  7. Normalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra. Odborný seminár pre pracovníkov Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Poprade. Poprad - Bratislava: Centrum vzdelávania MPSVR SR, 29. 5. 2008.
  8. Normalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra. Odborný seminár pre pracovníkov Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Poprade. Poprad - Bratislava: Centrum vzdelávania MPSVR SR, 30. 5. 2008.
  9. Zákon o štátnom jazyku a zásady správneho používania slovenského jazyka v úradnej komunikácii. Odborný seminár pre pracovníkov štátnej správy (ObÚ a KR PZ a i.) v Košiciach. Košice: Inštitút pre verejnú správu, 26. 6. 2008.
  10. Normalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra. Odborný seminár pre pracovníkov Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Humennom. Humenné - Bratislava: Centrum vzdelávania MPSVR SR, 12. 11. 2008.

  Vyriešené a riešené vedeckovýskumné/grantové projekty - účasť:

  2003 - 2005: Komplexné spracovanie slovenského jazyka a jeho elektronizácia na účely jazykovedného výskumu, odd. SNK JÚĽŠ SAV
  2004 - 2005: č. 130 - Využitie spoločných vlastností češtiny a slovenčiny na budovanie anotovaných národných jazykových korpusov, odd. SNK JÚĽŠ SAV
  2004 - 2006: Morfosyntaktická analýza Slovenského národného korpusu (VEGA č. 1/3149/04, ved. doc. PhDr. M. Sokolová, CSc.)
  2006 - 2008:   Explanačno-deskriptívna morfológia súčasnej slovenčiny (VEGA č. 2/6119/6, ved. prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.)
  2009 - 2011: Elektronické spracovanie anglických vlastných mien v slovenčine (VEGA č. 1/0102/09, ved. Mgr. M. Ološtiak, PhD.)

   

  >> top

  Publikačná činnosť

  Monografie a iné knižné publikácie (učebnice, slovníky, encyklopédie a pod.), kapitoly v knižných publikáciách

 • Deklinácia prevzatých substantív v slovenčine. Prešov: Filozofická fakulta PU 2007. 152 s. (spoluautor M. Ološtiak, aut. podiel: 50 %.)
 • Štúdie a články v časopisoch a zborníkoch

 • Pokus o nové vymedzenie syntetických a analytických tvarov v slovenčine s ohľadom na školskú prax. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 50, 2003/2004, č. 3 - 4, s. 65 - 77.
 • Slovak National Corpus. In: Text, Speech and Dialogue. 7th International Conference TSD 2004 Proceedings. Ed. P. Sojka, I. Kopeček, K. Pala. Berlin - Heidelberg: Springer - Verlag, 2004, s. 89 - 94. ISBN 3-540-23049-1 (spoluautori A. Horák, M. Šimková, M. Šmotlák, R. Garabík)
 • Pohľad na vývoj opisu deklinácie substantív mužského rodu v slovenských gramatikách. (Od Štúra po súčasnosť.) In: Varia XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. - 30. 11. 2001). Red. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2004, s. 133 - 143. ISBN 80-89037-04-6
 • Tokenizácia, lematizácia a morfologická anotácia Slovenského národného korpusu. Bratislava: SNK JÚĽŠ, 2004. 24 s. (spoluautori A. Horák, M. Šimková, R. Garabík). <http://korpus.juls.savba.sk/publications/block2/tokenizacia-lematizacia-a-morfologicka-anotacia-slovenskeho-narodneho-korpusu/Tagset-aktualny.pdf>
 • Pohľad na vývoj opisu deklinácie substantív ženského rodu v slovenských gramatikách. (Od Štúra po súčasnosť.) In: Varia XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. - 6. 12. 2002). Red. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2005, s. 103 - 114. ISBN 80-89037-04-6
 • Morphological Analysis of the Slovak National Corpus. In: Insight into Slovak and Czech Corpus Linguistics. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda, 2005, s. 166 - 178.
 • Zamyslenie nad výučbou zámen a čísloviek pri príprave morfologickej anotácie SNK. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Sborník prací z mezinárodní konference konané 19. 3. 2004 na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Ed. M. Polák, K. Vodrážková. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 53 - 65. ISBN 80-244-0814-7
 • Pokus o nové vymedzenie syntetických a analytických tvarov v slovenčine s ohľadom na školskú prax. In: Jazyky v kontaktu/Jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor. Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP v Olomouci ve dnech 12. - 14. 5. 2003. Ed. P. Pořízka, V. P. Polách. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 76 - 85. ISBN 80-244-1027-3
 • Opis deklinácie substantív v slovenčine z temporálneho aspektu. In: Čas v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem: PF Univerzity J. E. Purkyně, 2005, s. 97 - 102. ISBN 80-7044-716-8
 • Manual Morphological Annotation of the Slovak Translation of Orwell`s Novel 1984 - Methods and Findings. In: Computer Treatment of Slavic and East European Languages. (Slovanské a východoeurópske jazyky v počítačovom spracovaní). Third International Seminar, Bratislava, Slovakia, 10-12 November 2005, Proceedings. Ed. R. Garabík. Bratislava: Veda, 2005, s. 59 - 66. ISBN 80-224-0895-6 (spoluautor R. Garabík)
 • Jazykový korpus a nové dimenzie výskumu a výučby jazyka. In: Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy PdF Prešovskej univerzity. Roč. 11. Prešov: PdF PU, 2005, s. 27 - 38. ISBN 80-8068-362-X
 • Dynamika skloňovania substantív (na materiáli SNK). In: Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP v Olomouci ve dnech 17. - 19. 5. 2004. Ed. P. Pořízka, V. P. Polách. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, s. 86 - 96. ISBN 80-244-1368-X
 • Problémy prípravy morfologického tagsetu Slovenského národného korpusu II - Lema a tag. In: Varia XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. - 5. 12. 2003). Red. M. Šimková, K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2006, s. 73 - 80. ISBN 80-89037-04-6
 • Variantnosť v deklinačnom systéme maskulín (Možnosti využitia databázy SNK). In: Varia XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra - Šintava 8. - 10. 12. 2004). Red. M. Olšiak. Bratislava - Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV - Katedra slovenského jazyka FF UKF, 2006, s. 358 - 367. ISBN 80-89037-04-6
 • Deklinačný systém proprií (náčrt problematiky). In: Súradnice súčasnej onomastiky. Zborník materiálov zo 16. slovenskej onomastickej konferencie. Bratislava 16. - 17. 9. 2004. Zost. M. Považaj - P. Žigo. Bratislava: Veda - Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2007, s. 55 - 66. (spoluautor M. Ološtiak)
 • Možnosti spracovania slovenskej morfológie vo forme elektronického slovníka. In: Varia XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica - Tajov 7. - 9. 12. 2005). Zost. A. Gálisová - A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV - Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 162 - 172.
 • Návrh morfologického tagsetu SNK. In: Slovanské jazyky v počítačovom spracovaní. Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave (24. - 25. 10. 2003). V tlači. (spoluautori M. Forróová, R. Garabík, A. Horák, M. Šimková)
 • Možnosti využitia SNK v pedagogickej praxi. In: Učebné materiály vo vyučovaní materinského jazyka, slohu a literatúry. Zborník z vedeckého seminára na PdF UMB v Banskej Bystrici (3. - 4. 2. 2004), v tlači.
 • Analogistický a anomalistický prístup k deklinácii prevzatých substantív v slovenčine. Prešov: FF PU, 2009, web.
 • Postoje používateľov jazyka k morfologickej variantnosti v slovenčine (úvodné poznámky k dotazníkovému prieskumu). In: XVIII. kolokvium mladých jazykovedcov. Prešov - Kokošovce-Sigord 3. - 5. 12. 2008. v tlači.
 • O možnostiach prezentácie a výučby SJ elektronickou formou. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Katedra českého jazyka a literatury PdF UP, 2009, v tlači.
 • Analogistický a anomalistický princíp pri kodifikáciách substantívnej deklinácie - metodologické východiská. Prešov: FF PU, 2009, web.
 • Abstrakty

 • K morfologickej variantnosti v deklinácii feminín a neutier (niektoré frekvenčné ukazovatele). In: 1. študentská vedecká konferencia. Zborník abstraktov. Prešov: FF PU, 2005, s. 20 - 22.
 • Analogistický a anomalistický prístup k deklinácii prevzatých substantív v slovenčine. In: 4. študentská vedecká konferencia. Zborník abstraktov. Prešov: FF PU, 2008, s. 97 - 99.
 • Postoje používateľov jazyka k morfologickej variantnosti v slovenčine (úvodné poznámky k dotazníkovému prieskumu). XVIII. kolokvium mladých jazykovedcov. Zborník abstraktov. Prešov - Kokošovce-Sigord 3. - 5. 12. 2008. v tlači.
 • Analogistický a anomalistický princíp pri kodifikáciách substantívnej deklinácie - metodologické východiská. In: 5. študentská vedecká konferencia. Zborník abstraktov. Prešov: FF PU, 2009.
 • Učebnice pre základné a stredné školy

 • Krok za krokom k maturite. Slovenský jazyk. 1. vyd. Bratislava: Fragment, 2007. 192 s. ISBN 80-8089-066-7 (spoluautor M. Ološtiak)
 • Slovenský jazyk v kocke (pre základné školy a nižšie ročníky viacročných gymnázií). 1. vyd. Bratislava: Fragment, 2008. 112 s. (spoluautor M. Ološtiak)
 • Recenzie, správy

 • Deviate Slovo o slove. Slovenský jazyk a literatúra v škole, 50, 2003/2004, č. 5 - 6, s. 181 - 186 (spoluautor M. Ološtiak).
 • O tradícii a perspektívach akademickej gramatiky slovenčiny. Jazykovedný časopis, 55, 2004, č. 1, s. 43 - 53 (spoluautor M. Ološtiak).
 • Desiaty ročník Slova o slove. Slovenský jazyk a literatúra v škole, 51, 2004/2005, č. 5 - 6, s. 179 - 183 (spoluautor M. Ološtiak).
 • Piata banskobystrická konferencia o komunikácii. Slovenská reč, 68, 2003, č. 6, s. 361 - 364 (spoluautori M. Ološtiak, P. Mitter).
 • Mathesiovské semináre. Euro Summer School - Vilém Mathesius Lecture Series 19. Jazykovedný časopis, 55, 2004, č. 1, s. 72 - 77 (spoluautori A. Horák, M. Ološtiak, M. Ivanová).
 • 16. slovenská onomastická konferencia. Slovenská reč, 69, 2004, 5 - 6, s. 333 - 335.
 • Editorská činnosť

 • Furdík, J.: Život so slovotvorbou a lexikológiou. Výber štúdií pri príležitosti nedožitých sedemdesiatin. Eds. M. Ološtiak - L. Gianitsová-Ološtiaková. Košice: LG, 2005. 472 s. ISBN 80-969447-5-4 (spolueditor M. Ološtiak)
 • >> top

  Ohlasy na publikačnú činnosť

  Pohľad na vývoj opisu deklinácie substantív mužského rodu v slovenských gramatikách. (Od Štúra po súčasnosť.) In: Varia XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. - 30. 11. 2001). Red. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2004, s. 133 - 143. ISBN 80-89037-04-6

 • Sokolová, M.: Nový deklinačný systém slovenských substantív. Prešov: FF PU 2007, s. 327.
 • Tokenizácia, lematizácia a morfologická anotácia SNK. Bratislava: SNK JÚĽŠ, 2004. 24 s. (spoluautori: GARABÍK, R. - HORÁK, A. - ŠIMKOVÁ, M.) <http://korpus.juls.savba.sk/publications/block2/tokenizacia-lematizacia-a-morfologicka-anotacia-slovenskeho-narodneho-korpusu/Tagset-aktualny.pdf>

 • Horal, S. - Kalinová, M.: A Morphological Analyser of Slovak. Glottotheory. International Journal of Theoretical Linguistics, 2008, roč. 1, č. 1, s. 107 - 109.
 • Pohľad na vývoj opisu deklinácie substantív ženského rodu v slovenských gramatikách. (Od Štúra po súčasnosť.) In: Varia XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. - 6. 12. 2002). Red. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2005, s. 103 - 114. ISBN 80-89037-04-6

 • Sokolová, M.: Nový deklinačný systém slovenských substantív. Prešov: FF PU 2007, s. 327.
 • Manual Morphological Annotation of the Slovak Translation of Orwell`s Novel 1984 - Methods and Findings. In: Computer Treatment of Slavic and East European Languages. (Slovanské a východoeurópske jazyky v počítačovom spracovaní). Third International Seminar, Bratislava, Slovakia, 10-12 November 2005, Proceedings. Ed. R. Garabík. Bratislava: Veda, 2005, s. 59 - 66. ISBN 80-224-0895-6 (spoluautor R. Garabík)

 • Šimková, Mária: Korpusová lingvistika na Slovensku. Jazykovedný časopis, 2008, roč. 59, č. 1 - 2, s. 23.
 • Furdík, J.: Život so slovotvorbou a lexikológiou. Výber štúdií pri príležitosti nedožitých sedemdesiatin. Eds. M. Ološtiak - L. Gianitsová-Ološtiaková. Košice: Vydavateľstvo LG 2005. 472 s. (Editorstvo; spolueditor M. Ološtiak)

 • Vužňáková, K.: Život so slovotvorbou a lexikológiou (J. Furdík: Život so slovotvorbou a lexikológiou. Výber štúdií pri príležitosti nedožitých sedemdesiatin. Editori: M. Ološtiak - L. Gianitsová-Ološtiaková. Košice: Vydavateľstvo LG 2005. 472 s.). - In: Slovo o slove. 12. Eds. Ľ. Sičáková - Ľ. Liptáková. Prešov, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy PF PU v Prešove 2006, s. 261 - 263.
 • Zeman, J.: Život so slovotvorbou a lexikológiou (J. Furdík: Život so slovotvorbou a lexikológiou. Výber štúdií pri príležitosti nedožitých sedemdesiatin. Editoři: M. Ološtiak - L. Gianitsová-Ološtiaková. Vydavateľstvo LG, Košice 2005). In: Češtinář. Zpravodaj Katedry českého jazyka a literatuty Univerzity Hradec Králové, 2006/2007, roč. 17, č. 3, s. 97 - 100.
 • Čižmárová, M.: Nominačné modely v botanickom názvosloví. Prešov: FF PU v Prešove 2008, s. 103.
 • Považaj, M.: Niektoré dynamické tendencie slovenskej morfológie. In: Jazyk a jazykoveda v pohybe. Na počesť Slavomíra Ondrejoviča. Ed. S. Mislovičová. Bratislava: Veda 2008, s. 408 - 415.
 • Sabol, J.: Semiotické väzby expedienta a percipienta. In: Jazyk a jazykoveda v pohybe. Na počesť Slavomíra Ondrejoviča. Ed. S. Mislovičová. Bratislava: Veda 2008, s. 234 - 239.
 • Vykypěl, B.: Juraj Furdík: Život so slovotvorbou a lexikológiou. Výber štúdií pri príležitosti nedožitých sedemdesiatin. Editori: Martin Ološtiak a Lucia Gianitsová-Ološtiaková. Košice: Vydavateľstvo LG 2005. 475 s. ISBN 80-969447-5-4. - In: Linguistica Brunensia. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Studia Minora Facultatis Philosphicae Universitatis Brunensis. A 56, 2008, s. 278.
 • Janočková, N.: Život ako permanentná motivácia. Juraj Furdík: Život so slovotvorbou a lexikológiou. Výber štúdií pri príležitosti nedožitých sedemdesiatin. Ed. M. Ološtiak - L. Gianitsová-Ološtiaková. Košice: Vydavateľstvo LG 2005. 472 s. - In: Slovenská reč, 2008, roč. 73, č. 3, š. 166 - 175.
 • Mitter, P.: J. Furdík: Život so slovotvorbou a lexikológiou. In: Jazykovědné aktuality XLIV, 2007, č. 3 a 4, s. 48-50.
 • Dynamika skloňovania substantív (na materiáli SNK). In: Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP v Olomouci ve dnech 17. - 19. 5. 2004. Ed. P. Pořízka, V. P. Polách. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, s. 86 - 96. ISBN 80-244-1368-X

 • Ološtiak, M.: Jazykovoštruktúrny a komunikačno-pragmatický status vlastného mena (adaptácia anglických proprií v slovenčine). 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2007, s. 208.
 • Deklinácia prevzatých substantív v slovenčine. Prešov: Filozofická fakulta PU 2007. 152 s. (spoluautor M. Ološtiak, aut. podiel: 50 %.)

 • Sokolová, M.: Nový deklinačný systém slovenských substantív. Prešov: FF PU 2007, s. 327.
 • Gavurová, M.: Systemizačný pohľad na deklináciu prevzatej lexiky v slovenčine. M. Ološtiak - L. Gianitsová-Ološtiaková: Deklinácia prevzatých substantív v slovenčine. Prešov: FF PU v Prešove, Prešov 2007. - In: Češtinář. Zpravodaj Katedry českého jazyka a literatuty Univerzity Hradec Králové, 2008/2009, roč. 19, č. 1, s. 20 - 23.
 • Krok za krokom k maturite. Slovenský jazyk. 1. vyd. Bratislava: Fragment 2007. 192 s. (Spoluautor M. Ološtiak)

 • Bosák, J.: O slovenčine trochu inak. Krok za krokom k maturite. In: Rodina a škola, 2007, roč. 55, č. 4, s. 4.
 • Zajacová, S.: Slovenský jazyk. Krok za krokom k maturite. [Ološtiak, M. - Gianitsová-Ološtiaková, L.: Slovenský jazyk. Krok za krokom k maturite. 1. vyd. Bratislava: Fragment, 2007. 192 s.] - In: Slovo o slove. 13. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy PF PU. Eds. Ľ. Sičáková - Ľ. Liptáková - B. Hlebová. Prešov: Katedry komunikačnej a literárnej výchovy PF PU 2007, s. 317 - 318.
 • Olšiak, M.: Lucia Gianitsová-Ološtiaková - Martin Ološtiak: Krok za krokom k maturite. Slovenský jazyk. Bratislava: Fragment 2007. 192 s. - In: Katedra. A szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja. 2007, jún, roč. XIV., č. 10, s. 20.
 • Rendár, Ľ.: Vyšla moderná príručka slovenčiny. [Ološtiak, Martin - Gianitsová-Ološtiaková, Lucia: Slovenský jazyk. Krok za krokom k maturite. Bratislava: Fragment 2007. 192 s.]. - In: Kultúra slova, 2009, roč. 42, č. 4, s. 243 - 246.
 • Rendár, Ľ.: Moderná príručka slovenčiny. Ološtiak, Martin - Gianitsová-Ološtiaková, Lucia: Slovenský jazyk: krok za krokom k maturite. Bratislava: Fragment, 2007. ISBN 978-80-8089-066-7 - In: Pedagogické rozhľady, 2008, roč. 17, č. 5, s. 23 - 24.
 • >> top