1. ročník magisterského štúdia

- slovenský jazyk v kombinácii:

Didaktika slovenského jazyka a slohu (UDIJS/08)

 

ÚLOHY NA sem. č. 2 (30. 9. 2008)

 • sylaby z predmetu v ZS 2008/2009 - každá skupina odovzdá 1 exemplár s prihlásenými referátmi a výstupmi - 7. 10. 2008 !!!
 • ÚLOHY na sem. č. 3 (7. 10. 2008)

 • pokyny k "príprave na vyučovaciu hodinu" - Dôležité!!! Písomne vypracuje každý študent a vytlačené odovzdá na seminári, na ktorom mal výstup + elektronicky na e-mail!
 • inšpirácie, ako robiť prípravu na vyučovaciu hodinu - pravopis
 • výučba témy 3b) a 4b) (pozri sylaby)
 • učebný text - Všeobecná didaktika: pdf
 • preštudovať materiály:
 • ÚLOHY na sem. č. 4 (14. 10. 2008)

 • výučba témy 3b) a 4b) (pozri sylaby)
 • prosím, nezabudnite, že písomné prípravy, pripravené podľa pokynov, treba odovzdat elektronicky (gianitsova@gmail.com) aj na papieri v deň odučenia hodiny na seminári!!!
 • referát na tému 3a)
 • okrem materiálov z minulej hodiny treba preštudovať:
 • na tomto seminári sa môžete (nezáväzne) prihlásiť na diplomovú prácu s rámcovou témou Výučba slovenského jazyka elektronickou formou. Vyučovacie webové stránky ako súčasť modernizácie vyučovania slovenského jazyka. Stručný náčrt obsahu:
 • inšpirácie, ako by mohli vyzerať konkrétne výstupy diplomovej práce, nájdete tu: http://kaminet.wz.cz/ces.php

  ÚLOHY na sem. č. 5 (21. 10. 2008)

  • výučba témy 4b) a 5b) (pozri sylaby)
  • referát na tému 4a)
  • stretnutie k diplomovej práci Výučba slovenského jazyka elektronickou formou. Vyučovacie webové stránky ako súčasť modernizácie vyučovania slovenského jazyka. bude 21. 10. 2008 v konzultačných hodinách (príp. aj po 15.00 hod.)
  • keďže sa zatiaľ ku mne dostala len 1 písomná príprava a 2 referáty, ktoré sú tu aj uvedené (pozri tabuľku dole), upozorňujem, že za oneskorené odovzdanie strhávam 2 b. z počtu bodov udelených podľa kvality odučenej hodiny alebo referátu!!!

  ÚLOHY na sem. č. 6 (28. 10. 2008)

  • výučba témy 5b) a 6b) (pozri sylaby)
  • referát na tému 5a) a 6a)

  ÚLOHY na sem. č. 7 (4. 11. 2008)

  • výučba témy 5b) a 6b) (pozri sylaby)
  • referát na tému 7a) a 8a)

  ÚLOHY na sem. č. 8 (11. 11. 2008)

  • výučba témy 6b) a 7b) (pozri sylaby)
  • referát na tému 9a)

  ÚLOHY na sem. č. 9 (18. 11. 2008)

  • výučba témy 7b) a 8b) (pozri sylaby)
  • referát na tému 10a)

  ÚLOHY na 2 týždne praxe (24. 11. 2008 - 5. 12. 2008)

  • VŠETCI: prosím všetkých študentov, aby mi odovzdali rozvrh hodín, ktoré vyučujú na ZŠ a SŠ počas praxe, e-mailom alebo do priečinka na sekretariáte; musí obsahovať:
   • vaše meno
   • školu, na ktorej praxujete
   • dni, presne triedy a časy (!!!), kedy učíte
   • či ide o jazykovú alebo literárnu zložku, príp. aj konkrétnu tému
  • po praxi treba odovzdať:
   • za literárne hodiny: denník z praxe - podľa inštrukcií dr. Parilákovej
   • za jazykové (slohové) hodiny: 2 - 3 prípravy na hodinu podľa vzoru, ktorý je uvedený na tejto stránke
   • všeobecné informácie o škole a vašej praxi (ako sa vám učilo, aký bol kontakt s uvádzajúcimi učiteľmi, ako je organizované vyučovanie slovenčiny na škole, maturity, ako funguje reforma - štátny a školský vzdelávací program, ak sa podarí, doneste akékoľvek materiály k tejto téme)
  • tí študenti, ktorí neodučili svoje hodiny na seminári, musia čo najskôr (!!!) - pondelok a utorok - poslať e-mailom svoje rozvrhy, aby sme si dohodli hodinu, na ktorú prídem hospitovať, ostatné povinnosti (konzultácie a výber témy na seminár, písomná príprava na seminár) samozrejme ostávajú aj u nich v platnosti

  ÚLOHY na sem. č. 12 (9. 12. 2008)

  • tí, ktorí ste doteraz neučili na seminári (bola som vám na hospitácii alebo som vás zatiaľ ešte vôbec nepočula pri výučbe): prípravy k výučbe na seminároch treba odovzdať do tohto seminára, konzultácie k výberu tém je nutné absolvovať osobne (dohodnite si to e-mailom), v priebehu praxe budem často v Prešove, konzultácie formou e-mailu sú povolené len v mimoriadnych prípadoch
  • všetky referáty (oneskorené s -2 b., neskôr zadelené, ale aj ešte len naplánované témy - už je to len 11a) je potrebné odovzdať tiež do tohto seminára - kvôli príprave niektorých študentov na zápočtovú písomku v zápočtovom týždni (cez skúškové budú aj ďalšie dva termíny na jej vykonanie)

  ÚLOHY na sem. č. 13 (16. 12. 2008)

  • všetky náležitosti k praxi (hodnotenie, prípravy, denník z praxe, príp. materiály a vaše postrehy - čo sa dá, stačí elektronicky) treba odovzdať mne a p. dr. Parilákovej do 15. 1. 2009 - to tomto termíne uzavrieme hodnotenie a oznámime známku (na tejto stránke, pod číslom ISIC karty)
  • na tejto hodine svoje výstupy dokončia tí, ktorí neučili na seminári a na praxi som nevidela jazykovú hodinu
  • zápočtová písomka v zápočtovom týždni bude v piatok 19. 12. 2008, čas si upresníme (cca 9.00), bude trvať asi 1,5 hodiny (záleží na vás - ako to rýchlo zvládnete) - nahlásiť sa treba e-mailom:
   • teoretická časť: obsahová náplň seminárov podľa bodov 1, 2, 3a) - 11a) v sylabách (pozri hore)
   • praktická časť: vypracovať útržok prípravy na hodinu podľa pridelenej témy z učebnice SJ pre ZŠ alebo SŠ (využiť možno doplnkovú literatúru, ktorú si donesiete - ako pri príprave učiteľa na vyučovanie)
   • ďalšie termíny budú zverejnené na konci decembra tu - cca polovica a koniec januára
  • K hodnoteniu zverejnených referátov: absolútne netolerujem akúkoľvek formu plagiátorstva!!! Takéto postupy budú ohodnotené počtom bodov - 0. Každý má ovládať spôsob práce s odbornou literatúrou. A to aj v prípade práce s textami z internetu. Na túto tému nebudeme ani diskutovať, v tomto prípade nebudeme robiť žiadne kompromisy. Ak vo vašom referáte sú uvedené celé vety iného autora bez toho, aby tam bol explicitne uvedený zdroj a adekvátna citácia, ak hovoríte v prvej osobe a doslovne preberáte slová iného autora, ak uvádzate presné znenia cvičení bez označenia, odkiaľ ich preberáte (čokoľvek, čo je veľmi rýchlo a doslovne vyhľadateľné cez internetové vyhľadávače - Google a pod.) - JE TO KRÁDEŽ! Preto spätne skontrolujem aj tie referáty, ktoré už majú pridelené body a ich výška sa môže dramaticky zmeniť. Zatiaľ som tak urobila v prípade témy 9a).
 • Udeľovanie zápočtov (upravené 8. 2. 2009)

  Udelené zápočty:
  ID študenta

  DOCH.

  max. 10 b.

  REF.

  max. 10 b.

  PVH

  max. 20 b.

  PÍS.

  max. 60 b.

  ZÁPOČET

  max. 100 b.

  2671043766
  10
  10
  20
  53
  93 - A
  2469445242
  10
  10
  18
  58
  96 - A
  2469287148
  10
  8
  18
  55
  91 - A
  2117185174
  10
  10
  20
  54
  94 - A
  2114483718
  10
  8
  18
  45
  81 - B
  2480937418
  10
  0
  17
  40
  67 - D
  8657298903
  10
  8
  18
  48
  84 - B
  3354823990
  10
  10
  18
  59
  97 - A
  3354891718
  10
  8
  17
  59
  94 - A
  3354836870
  10
  9
  18
  52
  89 - B
  2117171414
  10
  9
  19
  53
  91 - A
  3354922502
  10
  10
  17
  48
  85 - B
  2671417174
  10
  8
  17
  49
  84 - B
  3355004438
  10
  5
  17
  49
  81 - B
  2117268806
  10
  5
  18
  55
  88 - B
  2671092006
  10
  9
  18
  57
  94 - A
  3351872678
  10
  0
  17
  51
  78 - C
  8560249236
  10
  8
  15
  46
  79 - C
  3354974342
  10
  9
  18
  48
  85 - B
  3351790854
  10
  7
  17
  47
  81 - B
  2722724186
  10
  5
  17
  41
  73 - C
  2474483242
  10
  0
  15
  42
  67 - D
  2482912026
  10
  0
  16
  51
  77 - C
  1602
  10
  5
  18
  45
  78 - C
  3354946198
  10
  9
  18
  56
  93 - A
  10
  10
  5
  15
  33
  65 - D
  0
  10
  8
  16
  50
  84 - B
  111986
  10
  6
  15
  41
  72 - C
  8974
  10
  10
  19
  42
  81 - B
  257869
  10
  8
  18
  52
  88 - B
  1901
  10
  6
  16
  51
  83 - B
  3351828022
  10
  8
  18
  41
  77 - C
  9586
  10
  10
  19
  55
  94 - A
  850518
  10
  10
  20
  42
  82 - B
  9069
  10
  5
  17
  45
  77 - C
  chýba
  10
  8
  17
  51
  86 - B
  3354823030
  10
  7
  15
  48
  80 - C
  856130
  10
  5
  15
  43
  73 - C
  2113795990
  10
  7
  20
  54
  91 - A
  2117318486
  10
  5
  17
  37
  69 - D
  chýba
  10
  7
  16
  42
  75 - C
  8455088774
  10
  7
  17
  42
  76 - C
  23
  10
  5
  10
  47
  72 - C
  3351760214
  10
  7
  10
  33
  60 - E
  2308013382
  10
  5
  15
  28
  58 - E
  2116247046
  10
  5
  15
  36
  66 - D
  18141
  10
  0
  10
  44
  64 - D

  Udeľovanie zápočtov z prieb. pedag. praxe (zverejnené 22. 1. 2009)

  REFERÁTY k téme:
  3a) Informačné zdroje, pomôcky, príprava 1. skup. - Ľ. Ch. (8 b.), A. S. (8 b.)
  2. skup. - M. L. (5 b.)
  3. skup. - V. M. (10 b.), P. T. (10 b.)
  4a) Didaktické zásady 1. skup. - Z. Š. (5 b.), D. P. (5 b.)
  2. skup. - L. K. (5 b.), A. M. (5 b.)
  3. skup. - V. J. (9 b.), A. H. (10 b.)
  5a) Začiatok vyučovacej hod. 1. skup. - T. K. (8 b.)
  2. skup. - L. G. (10 b.), L. L. (6 b.)
  3. skup. - M. H. a J. O. (spoločne: 8 b.)
  6a) Motivácia 1. skup. - V. T. (7 b.), M. K. (10 b.)
  2. skup. - L. T. (5 b. - nenáležitá práca s lit.)
  3. skup. - M. K. (10 b.), E. K. (8 b.)
  7a) Aktívne podávanie poznatkov, dialogická metóda 1. skup. - R. Š. (10 b.)
  2. skup. - J. V. (8 b.), R. P. (0 b. - ukradnuté)
  3. skup. - M. Z. (0 b. - ukradnuté), Z. J. (9 b.)
  8a) Skupinová práca, práca vo dvojiciach, diskusia 1. skup. - M. J. (9 b.), Z. K. (7 b.)
  2. skup. - D. G. (6 b.), L. H. (7 b.)
  3. skup. - M. Š. (10 b.), V. V. (7 b.)
  9a) Projektové práce, hry a súťaže 1. skup. - L. Z. (8 b.), E. M. (5 b. - 1/2 ukradnutá)
  2. skup. - M. V. (10 b.)
  3. skup. - A. B. (0 b. - ukradnutý text), I. H. (0 b. - ukradnutý text), S. F. (8 b.)
  10a) Diagnostikovanie. Opakovanie 1. skup. - I. T. (5 b. - časť ukradnutá), V. P. (8 b.)
  2. skup. - D. N. (5 b.)
  3. skup. - M. O. a J. T. (spoločne, 5 b.)
  11a) Hodnotenie 1. skup. - J. M. (5 b.), K. M. (7 b.)
  2. skup. - P. M. (9 b.)
  3. skup. - E. N. (7 b.), K. K. (0 b. - ukradnuté)

  POZNÁMKY k bodovaniu referátov (max. 10 b.):
  - čas na odovzdanie referátov už uplynul, kto mi ho už odovzdal, má ho zverejnený
  - ak ste ešte referát neodovzdali, za skratkou mena je uvedené (oneskorené, -2 b.)
  - ak som referát ešte nečítala, nemáte tam uvedený počet bodov, je tam len: (??? b.)
  - ak bol referát netvorivo prevzatý z iného elektronického dokumentu (tzn. pomocou vyhľadávača Google som našla zhodné celé vety, odseky, príp. celý text ako vo vašom referáte), hodnotím: 0 b.

  PRÍPRAVY k téme:
  3b) Pravopis 1. skup. - Z. Š. (15 b.), K. M. (17 b.)
  2. skup. - L. H. (15 b.)
  3. skup. - P. T. (20 b.), A. H.(18 b.)
  4b) Fonetika a fonológia 1. skup. - D. P. (10 b. - neopravila), A. S. (17 b.)
  2. skup. - L. K. (18 b.)
  3. skup. - M. H. (15 b.), J. O. (18 b.), S. F. (18 b.)
  5b) Lexikológia 1. skup. - T. K. (18 b.), V. T. (10 b. - neopravila)
  2. skup. - D. G. (16 b.)
  3. skup. - M. Z. (16 b.), Z. J. (18 b.)
  6b) Morfológia I 1. skup. - E. M. (17 b.)
  2. skup. - L. T. (18 b.), M. V. (20 b.)
  3. skup. - M. Š. (18 b.), V. V. (20 b.)
  7b) Morfológia II 1. skup. - Ľ. Ch. (17 b.), L. Z. (18 b.)
  2. skup. - L. G. (17 b.), L. L. (15 b.)
  3. skup. - K. K. (17 b.), E. N. (17 b.)
  8b) Syntax 1. skup. - V. P. (17 b.), Z. K. (16 b.)
  2. skup. - D. N. (15 b.), M. L. (15 b.)
  3. skup. - M. K. (18 b.), E. K. (18 b.)
  9b) Všeobecne o jazyku. Dejiny. 1. skup. - M. K. (19 b.), M. J. (18 b.)
  2. skup. - A. M. (15 b.), R. P. (10 b. - nie podľa vzoru)
  3. skup. - M. O., J. T. (17 b.)
  10b) Štylistika 1. skup. - J. M. (17 b.), I. T. (17 b.)
  2. skup. - P. M. (18 b.)
  3. skup. - I. H. (17 b.), A. B. (15 b.)
  11b) Metódy získavania a spracovania inf. SOČ 1. skup. - R. Š. (19 b.)
  2. skup. - J. V. (16 b.)
  3. skup. - V. M. (20 b.), V. J. (18 b.)