1. ročník magisterského štúdia

- slovenský jazyk v kombinácii:

Kapitoly z didaktiky jazyka a slohu (1ISJM/UKDJSn/10)

Didaktika slovenského jazyka a slohu (1ISJM/UDIJAn/10)

Inovácie vo vyučovaní SJ (1ISJM/IVVSJ/10)

 

1. TÝŽDEŇ (20. 9. 2010 a 22. 9. 2010):

Oznam
pre študentov 1. roč. magisterského štúdia
učiteľstvo SJL v kombinácii

Úvodný organizačný seminár k predmetom
Kapitoly z didaktiky jazyka a slohu, Didaktika slovenského jazyka a slohu,
Inovácie vo vyučovaní SJ

sa bude konať v stredu 22. 9. 2010 o 13.10 v miest. č. 172
(v čase prednášky podľa rozvrhu)

Účasť všetkých uvedených študentov je nevyhnutná kvôli organizácii vyučovania počas tohto semestra!!!

 • sylaby z predmetu v ZS 2010/11
 • všetci študenti, ktorí sa na základe informácií podaných na stretnutí a na základe syláb rozhodnú dodatočne zapísať na prednášky Kapitoly z didaktiky a výberovku Inovácie vo vyučovaní SJ, sú vítaní; nech tak urobia podľa možnosti hromadne na študijnom oddelení podaním žiadosti o zapísanie predmetu do MAIS-u a zároveň mi to nahlásia v 2. týždni na seminároch z didaktiky, aby som ich mala v prezenčnej listine kvôli udeľovaniu zápočtov; obe disciplíny sa budú realizovať, len ak bude prihlásených aspoň 10 študentov; zúčastňovať sa samozrejme môžu aj ďalší nezapísaní študenti, no bez nároku na zápočet;
 • seminárne práce, akékoľvek otázky, žiadosti o stretnutie, konzultácie a informácie o Vás prijímam výhradne elektronicky, teda mi ich pošlite e-mailom na adresu  gianitsova@gmail.com - ak sa na e-mail neozvem aspon stručnou odpoveďou do 3 dní, kontaktujte ma opäť
 • stránka na výučbu slovenčiny, ktorú vytváram a na ktorej sa môžete podieľať cez výberové semináre alebo v rámci diplomovej práce, sa nachádza tu: www.ff.unipo.sk/slovencina/ (pred prvým použitím sa registrujte, pred každým ďalším použitím sa musíte prihlásiť)

  2. TÝŽDEŇ (27. 9. 2010 a 29. 9. 2010)

 • príspevok o stránke Slovenský jazyk z prvej ruky bude zverejnený tu
 • prednáška sa v tomto týždni ruší, namiesto nej navštívte výstavku kníh vydavateľstva Náuka v študovni Univerzitnej knižnice PU
 • 3. TÝŽDEŇ (4. 10. 2010 a 6. 10. 2010)

  TÉMA PREDNÁŠKY: Základné pedagogické dokumenty - školská reforma, štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program, učebné plány, učebné osnovy. TÉMA SEMINÁRA: Ako napísať prípravu na hodinu a ako ju odučiť. Určovanie kognitívneho, komunikačného a výchovného cieľa hodiny. Praktická príprava časovo-tematických plánov a ostatných základných dokumentov.

  Informácie k výučbe na ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach v piatok 8. 10. 2010:

  4. TÝŽDEŇ (11. 10. 2010 a 13. 10. 2010)

  TÉMA PREDNÁŠKY: Obsahové a výkonové štandardy, časovo-tematické plány.

 • základné materiály na preštudovanie:
 • pedagogická dokumentácia (platná v šk. r. 2009/2010 pre 8. - 9. roč. ZŠ a 4. roč. SŠ):
 • pedagogická dokumentácia (platná v šk. r. 2009/2010 pre 5. až 7. roč. ZŠ, 1. až 3. roč. SŠ)

  5. TÝŽDEŇ (18. 10. 2010 a 20. 10. 2010)

  TÉMA PREDNÁŠKY: Ako vypracovať tvorivú prípravu na vyučovaciu hodinu s témou Písanie veľkých písmen - inštruktáž.

  Na prednášku pozývam VŠETKÝCH ŠTUDENTOV UČITEĽSTVA SJL z ročníka, stručný manuál bude zverejnený po prednáške tu.