1. ročník magisterského štúdia

- slovenský jazyk v kombinácii:

Kapitoly z didaktiky jazyka a slohu (UKDIS/08)

Didaktika slovenského jazyka a slohu (UDIJS/08)

 

 

NA 1. TÝŽDEŇ (23. 9. 2009):

Oznam
pre študentov 1. roč. magisterského štúdia
učiteľstvo SJL v kombinácii
(1NjSjM1, 1EsSjM1, 1AjSjM1, 1DeSjM1, 1FiSjM1)

Úvodný organizačný seminár k predmetom
Kapitoly z didaktiky jazyka a slohu (1ISJM/UKDIS/08),
Didaktika slovenského jazyka a slohu (1ISJM/UDIJS/08),
čiastočne aj k predmetu
Slovenská literatúra po roku 1945 II.

sa bude konať v stredu 23. 9. 2009 o 8.55 v miest. č. 94
(v čase prednášky podľa rozvrhu)

Účasť všetkých uvedených študentov je nevyhnutná kvôli organizácii piatkového vyučovania počas tohto semestra!!!

 • sylaby z predmetu v ZS 2009/10
 • harmonogram výučby na ZŠ/SŠ
 • dokument Ako vypracovať prípravu na vyučovaciu hodinu
 • inšpirácie, ako robiť prípravu na vyučovaciu hodinu - pravopis
 • prípravu na hodinu písomne vypracuje každý študent a vytlačenú odovzdá na 2. konzultácii + pošle elektronicky na e-mail!
 • učebný text - Všeobecná didaktika: pdf
 • odučené hodiny budem hodnotiť podľa 20 kritérií
 • NA 2. TÝŽDEŇ (30. 9. 2009)

  TÉMA: Školská reforma. Štátny vzdelávací program. Školský vzdelávací program. Štátny pedagogický ústav. Ústredné predmetové komisie.

 • preštudovať materiály:
 • NA 3. TÝŽDEŇ (7. 10. 2009)

  TÉMA: Základné pedagogické dokumenty vo vyučovaní SJ - učebné plány, učebné osnovy, štandardy, časovo-tematické plány. Ako napísať prípravu na hodinu.

 • pedagogická dokumentácia (platná v šk. r. 2009/2010 pre 7. - 9. roč. ZŠ a 3. - 4. roč. SŠ):
 • pedagogická dokumentácia (platná v šk. r. 2009/2010 pre 5. a 6. roč. ZŠ, 1. a 2. roč. SŠ)