1. roč. SJLM

 

Súčasný SJ - teoretická lexikológia

 

 • Sylaby z disciplíny Súčasný SJ - teoretická lexikológia v LS 2011/2012.
 • Študijný materiál 1: Slovotvorná motivácia - opakovanie
 • Úloha na seminár 14. 2.: Slovotvorná motivácia - opakovanie
 • Študijný materiál 2: Onomaziologická štruktúra SMS 1
 • Študijný materiál 2 - prezentácia: Onomaziologická štruktúra SMS 1
 • Študijný materiál 3: Onomaziologická štruktúra SMS 2
 • Študijný materiál 3 - prezentácia: Onomaziologická štruktúra SMS 2
 • Študijný materiál 4: Rôznokoreňové slovotvorné útvary
 • Študijný materiál 4 - prezentácia: Rôznokoreňové slovotvorné útvary
 • Poznámky a úlohy:
 • Úloha na seminár 6. 3. 2012: Prečítať si pasáž z knihy Slovenská slovotvorba o rôznokoreňových útvaroch (s. 83 - 89).
 • Vypracovať cvičenia v tomto súbore: Úlohy rôznokoreňové slovotvorné útvary
 • Na rozdiel od sylabov najprv preberieme rôznokoreňové útvary, potom rovnakokoreňové útvary.
 • Študijný materiál 5 - prezentácia: Rovnakokoreňové slovotvorné útvary
 • Úlohy na seminár 13. 3.: Z učebnice J. Furdíka Slovenská slovotvorba si prečítať strany 73 - 83 a vypracovať tieto časti cvičení: s. 144/13a, 144/14a.
 • Študijný materiál 6 - prezentácia: Slovník koreňových morfém slovenčiny
 • Študijný materiál 7: Úvodné poznámky k lexikálnej motivácii
 • Študijný materiál 7 - prezentácia: Úvodné poznámky k lexikálnej motivácii
 • Študijný materiál 8: Slovotvorná motivácia ako centrálny motivačný typ
 • Študijný materiál 8 - prezentácia: Slovotvorná motivácia ako centrálny motivačný typ
 • Študijné materiály 9 a 10: Onymická motivácia
 • Študijné materiály 9 a 10 - prezentácia: Onymická motivácia
 • Študijný materiál 11: Relačnosť syntaktickej motivácie
 •  

  Všeobecná jazykoveda

   

  Sylaby z disciplíny Všeobecná jazykoveda v LS 2011/2012
  Doc. Ološtiak:
  Materiál č. 1: Predmet všeobecnej jazykovedy a periodizácia dejín jazykovedy
  Schéma: Periodizácia dejín jazykovedy
  Študijná literatúra:
  Černý, Jiří: Dějiny lingvistiky. Olomouc 1996, s. 40 (periodizácia), s. 44 - 55 (predhistorické obdobie), s. 57 - 67 (starovek), s. 128 - 145 (vznik štrukturalizmu a Saussure).

   

  Odkaz na stránku Inštitútu slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií.