3. ročník SJ v kombinácii (Bc.)

 

Lexikológia a derivatológia I. a II.

Letný semester 2011/12

1. týždeň (7. 2., 8. 2. 2012)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zimný semester 2011/12

Sylaby z disciplíny Kapitoly z lexikológie a derivatológie I. v ZS 2011/2012.
Sylaby z disciplíny Lexikológia a derivatológia I. v ZS 2011/2012.


Materiály z prednášok

Materiál č. 1: Slovotvorná motivácia I.

Materiál č. 2 (powerpoint): Slovotvorná motivácia II.
Doplnkový materiál č. 2 (powerpoint): Prehľad typov slovotvorných parafráz
Doplnkový materiál č. 2 (powerpoint): Onomaziologická štruktúra kompozít
Doplnkový materiál č. 2 (word): Onomaziologická štruktúra kompozít

Materiál č. 3 (powerpoint): Slovotvorné útvary
Doplnkový materiál č. 3 (word): Rôznokoreňové slovotvorné útvary
Poznámka: K problematike slovotvorných útvarov si prečítajte: Furdík, J.: Slovenská slovotvorba, 2004, s. 73 - 108.

1. týždeň

Všetkým študentom odporúčame navštevovať a ZAPÍSAŤ SI (do konca prvého týždňa semestra!!!) aj prednášky z lexikológie a príp. aj z frazeológie, keďže otázky z týchto disciplín sú súčasťou bakalárskych štátnic a semináre na ne nadväzujú.

Semináre z lexikológie budú prebiehať podľa aktuálneho rozvrhu. Prosím preto o dodržanie časov podľa skupín. Počet študentov v jednej skupine má byť cca 15, preto nie je možné svojvoľne meniť obsadenie hodín skupinami:
Utorok 8.00 - m. 172 - 3 VoSjB (7), 3 FiSJB (8)
Utorok 8.55 - m. 172 - 3 DeSjB (5), 3 EsSjB09 (9)
Utorok 9.45 - m. 172 - 3 GeSjB (2), 3 SjVuB09 (3), 3 PgSjB (7), 3 HuSJB09 (2)
Utorok 13.15 - m. 172 - 3 AjSjB (7), 3 RjSjB (4), 3 FjSjB (1), 3 SjRsB10 (3)
Streda 8.55 - m. 172 - 3 BiSjB (11), 3 EvSjB (4)
V prípade, že sa v zozname nenachádza Vaša kombinácia, ozvite sa mi čo najskôr e-mailom (gianitsova@gmail.com) a dohodneme sa na hodine, ktorú môžete navštevovať.

2. týždeň (27. 9., 28. 9. 2011)
Výučba na seminári bude prebiehať podľa harmonogramu. Nezabudnite si pred seminárom stiahnuť, vytlačiť a preštudovať materiál:

 • Úvod do lexikológie (teória, cvičenia, text)
 • M. Ološtiak: Antropomorfizácia v lexike

  3. týždeň (4. 10., 5. 10. 2011)
  Pokračujeme ešte v téme Úvod do lexikológie. Nezabudnite si priniesť d. ú., z ktorej na seminári budeme vychádzať.

  4. týždeň (11. 10., 12. 10. 2011)
  Vytlačte si, preštudujte a doneste na hodinu materiál Lexikografia.

  5. týždeň (18. 10., 19. 10. 2011)
  Vytlačte si, preštudujte a doneste na hodinu materiál Lexikálna sémantika.

  6. týždeň (25. 10., 26. 10. 2011)

 • vytlačte si, preštudujte a doneste na hodinu materiál Lexikálna paradigmatika
 • seminár v stredu 26. 11. o 8.55 nebude, prosím študentov z tejto skupiny, aby sa zúčastnili na jednej z utorkových hodín podľa svojich rozvrhových možností (o 8.00, 8.55, 9.45 alebo 13.15 hod. v m. č. 172, hodina o 9.45 bude asi mimoriadne v miestnosti 202). Ak sa nemôžete zúčastniť ani na jednej, dohodnite si e-mailom hromadné konzultácie počas nasledujúceho týždňa (v pondelok 31. 10 alebo v stredu 2. 11.)
 • V STREDU 26. 11. ste všetci srdečne pozvaní na predajnú výstavu kníh z vydavateľstva Náuka do Centrálnej študovne Univerzitnej knižnice PU, ktorej súčasťou bude aj antikvariát beletrie (umelecká lit. domáca aj svetová, literatúra pre deti a mládež, oddychová lit., detektívky...) po 1 eure, resp. aj menej
  Nauka

  7. týždeň (2. 11. 2011)

 • náhradná konzultácia za minulý týždeň je v stredu 2. 11. o 8.00 v m. č. 172, prítomným študentom sa bude rátať namiesto absencie z minulého týždňa
 • opakovací seminár (podľa Vášho uváženia, či ho potrebujete alebo nie) k doteraz prebratým témam je v stredu 2. 11. o 8.55 alebo o 11.30 pre všetky skupiny (m. č. 172)

  8. týždeň (8. 11. a 9. 11. 2011)

  • náhradná konzultácia za minulotýždňový opakovací seminár je možná v utorok 8. 11. (v čase konzultačných hodín, teda medzi 10.30 a 13.00) - treba sa však dopredu dohodnúť e-mailom, ak ju niekto potrebuje;
  • na riadnych seminároch sa budeme venovať už téme Slovotvorná motivácia I. - naštudujte si materiál z prednášok (Slovotvorná motivácia I.),
  • handouty už do konca semestra nebudú, prezentáciu z prednášky si treba doplniť z knihy J. Furdíka Slovenská slovotvorba (s. 23 - 48), prineste si cvičenia, ktoré budeme používať na seminároch počas 8. - 13. týždňa;
  • PRIEBEŽNÝ TEST I sa bude konať v stredu 9. 11. 2011 o 14.10 v m. č. 94, tento termín je platný pre všetky skupiny, miestnosť kapacitne vyhovuje, rozvrhovo by tiež mala byť v poriadku pre väčšinu študentov;
  • vo výnimočných prípadoch (rozvrhová kolízia stredajšieho termínu, napr. v prípade skupiny HuSj (?), resp. kvôli účasti na plese študentov DeSj) bude náhradný termín v utorok 8. 11. 2011 o 14.10 v m. č. 80 (kapacita miestnosti je malá, preto je tento termín pre max. 15 študentov a to dopredu prihlásených e-mailom);

  9. týždeň (15. 11. a 16. 11. 2011)

  • semináre nebudú, náhradou za ne si naštudujte tému Obsahová štruktúra derivatémy z knihy Slovenská slovotvorba, s. 52 - 63, ktorú si doplňte o informácie z prednášky Slovotvorná motivácia II., nezabudnite aj na doplňujúce materiály;

  10. týždeň (22. 11. a 23. 11. 2011)

  • na seminároch sa budeme ďalej venovať téme z prednášok Slovotvorná motivácia I., naštudujte si z knihy J. Furdíka Slovenská slovotvorba s. 64 - 73;
  • prineste si cvičenia, ktoré budeme používať na seminároch počas 8. - 13. týždňa;
  • nezabudnite na domácu úlohu: morfematická, slovotvorná štruktúra a motivanty lexém z úl. 1;
  • vyhodnotenie testu z lexikológie zoradené podľa kódov, ktoré ste si napísali na písomku - 3 študentky neuviedli kód, ich výsledky sú na konci zoznamu pod iniciálkami krstného mena a priezviska + skratka študijnej skupiny;

  11. týždeň (len 29. 11. 2011)

  • mimoriadna hromadná konzultácia k minulotýždňovým seminárom pre tých, ktorí majú absenciu: je dohodnutá v utorok o 10.40 v mojej kanc. (č. 390);
  • na seminároch sa budeme ďalej venovať Slovotvornej motivácii, naštudujte si z knihy J. Furdíka Slovenská slovotvorba s. 73 - 83 (Rovnakokoreňové slovotvorné útvary - sltv. rad, paradigma, hniezdo, motivačná intencia);
  • prineste si cvičenia, stále platí domáca úl. - cvič. č. 1 (morfematická, sltv. štruktúra, motivant, typ SZ a SF, sltv. vzorec, motivačná intencia);
  • skupina zo stredy (8.55): seminár nebude, AKO NÁHRADA budú platiť tento týždeň mimoriadne semináre v utorok (8.00, 8.55, 9.45 alebo 13.15, vždy m. č. 172), prosím o Vašu účasť;

  12. týždeň (6. 12. 2011 a 7. 12. 2011)

  • vzhľadom na to, že som chorá, semináre budú tento týždeň s doc. Ološtiakom (so zápisom do dochádzky, samozrejme), vaša účasť je nutná, prebehne inštruktáž k seminárnej práci!!!
  • seminár v utorok o 13.15 z dôvodu rozvrhovej kolízie nemôže prebehnúť, preto prosím skupiny AjSj, RjSj, RsSj a FjSj, aby sa zúčastnili na seminároch v utorok o 8.00, 8.55, 9.45 alebo v stredu 8.55 (vždy v m. č. 172) - využite všetky ponúkané semináre, aby ste sa do miestnosti zmestili!!!
  • všetky skupiny: na seminár si prineste domácu úlohu (slovotvorné hniezdo s min. 10 lexémami) - pripomínam, že má byť na samostatnom (tvrdom) papieri, ktorý na seminári odovzdáte (kontrola prebehne do zápočtového týždňa);
  • náhradné konzultácie za vymeškané hodiny z predchádzajúcich seminárov (podľa vášho uváženia a počtu vymeškaných hodín) je možné si dohodnúť e-mailom, ale až na zápočtový týždeň, resp. po jeho skončení; ich návštevou si môžete zabezpečiť vymazanie absencie na seminári;

  13. týždeň (13. 12. 2011 a 14. 12. 2011)

  • na seminároch sa budeme posledný raz venovať slovotvornej motivácii, doštudujte si z knihy J. Furdíka Slovenská slovotvorba posledné strany - s. 83 - 99 (Rôznokoreňové sltv. útvary, Onomaziologická analýza...);
  • hlavnou náplňou hodiny bude: analýza kompozít (vráťte sa k s. 70 - 73), onomaziologická štruktúra (s. 52 - 59) a onomaziologické kategórie (s. 86 - 99);
  • prineste si cvičenia, ktoré sme už používali;
  • na náhradné konzultácie za vymeškané hodiny zo zimného semestra (podľa vášho uváženia a počtu vymeškaných hodín) sa treba prihlásiť e-mailom, v zápočtovom týždni mám tieto možné termíny (uskutočnia sa, len ak budem mať nahlásených študentov):
   • v utorok 15.00 - 15.45 (v kanc. 390),
   • v stredu 8.00 - 8.45 (v m. č. 172),
   • v stredu 12.25 - 13.10 (v kanc. 390),
   • v stredu 14.10 - 14.55 (v kanc. 390).
    Platí, že ich návštevou si môžete zabezpečiť vymazanie absencie na seminári (tieto konzultácie som sa rozhodla vypísať, lebo podľa sylabov, ak chcete byť hodnotení za seminár, nesmiete mať vymeškané viac ako 3 hodiny).

  II. priebežný test (zo slovotvorby) sa uskutoční v pondelok 19. 12. 2011 o 13.15 v aule (m. č. 103), po jeho napísaní sa bude písať aj opravný I. priebežný test.

  Seminárna práca zo seminárov Lexikológia a derivatológia I.:

  Inštrukcie k seminárnej práci
  Rozdelenie práce + ukážka
  Vlastný súbor na prácu

  Termíny zapisovania hodnotených zápočtov za semináre

  Na konkrétny termín zápisu HZ sa možno prihlásiť e-mailom, ak máte úspešne absolvované oba priebežné testy a odovzdali ste seminárnu prácu, najneskôr do piatku predchádzajúceho týždňa:

  (pre tých, ktorí splnili podmienky udelenia zápočtu a prihlásili sa do 6. 1. 2012) v dňoch 10., 11. a 13. 1. 2012 od 9.00 do 14.00

  (pre tých, ktorí splnili podmienky udelenia zápočtu a prihlásili sa do 13. 1. 2012) v dňoch 17., 18. a 20. 1. 2012 od 9.00 do 14.00

  (pre tých, ktorí splnili podmienky udelenia zápočtu a prihlásili sa do 20. 1. 2012) v dňoch 24., 25. a 27. 1. 2012. od 9.00 do 14.00

  (pre tých, ktorí splnili podmienky udelenia zápočtu a prihlásili sa do 27. 1. 2012) v dňoch 31. 1., 1. a 3. 2. 2012 od 9.00 do 14.00

  Prosím, nenechávajte si odovzdanie seminárnej práce na posledný týždeň, nie je možné za posledných pár dní skúškového obdobia skontrolovať a obodovať 84 prác. Ďakujem za pochopenie. L. O.

  Kapitoly z frazeológie

  Sylaby z disciplíny Kapitoly z frazeológie v ZS 2011/2012.

   

  Odkaz na stránku Inštitútu slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií.